مدال طلا زنانه

قیمت :272,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.43
 • اجرت ساخت : 27000
 • قیمت جواهر : 35000
 • بازدید : 33

مدال طلا زنانه

قیمت :240,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.27
 • اجرت ساخت : 27000
 • قیمت جواهر : 30000
 • بازدید : 41

مدال طلا

قیمت :235,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.24
 • اجرت ساخت : 27000
 • قیمت جواهر : 30000
 • بازدید : 32

مدال طلا

قیمت :336,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.82
 • اجرت ساخت : 27000
 • قیمت جواهر : 35000
 • بازدید : 36

مدال طلا گل رز

قیمت :885,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.5
 • اجرت ساخت : 23000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 40

نیم ست طلا لوکس

قیمت :530,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 2.86
 • اجرت ساخت : 29000
 • قیمت جواهر : 50000
 • بازدید : 26

نیم ست طلا

قیمت :3,167,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 19.63
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 34

نیم ست طلا

قیمت :2,628,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.22
 • اجرت ساخت : 24000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 42

نیم ست طلا

قیمت :2,476,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.65
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 44

دستبند طلا لوکس

قیمت :1,241,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.66
 • اجرت ساخت : 24000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 49

دستبند طلا

قیمت :2,181,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.18
 • اجرت ساخت : 27000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 54

دستبند طلا اماراتی

قیمت :1,286,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.88
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 46

دستبند طلا

قیمت :1,745,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.77
 • اجرت ساخت : 24000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 45

دستبند طلا ترک

قیمت :6,217,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 36.79
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 56

دستبند طلا اماراتی

قیمت :2,291,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.04
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 44

دستبند طلا با نگین عقیق

قیمت :2,052,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.57
 • اجرت ساخت : 23000
 • قیمت جواهر : 30000
 • بازدید : 48

دستبند چرم طلا

قیمت :538,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.3
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 54

دستبند چرم طلا

قیمت :212,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.3
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 66

گردنبند طلا

قیمت :522,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.2
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 65

گردنبند طلا

قیمت :755,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.63
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 59

گردنبند طلا

قیمت :1,980,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.82
 • اجرت ساخت : 42000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 56

گردنبند

قیمت :575,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.5
 • اجرت ساخت : 26000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 44

نیم ست طلا

قیمت :1,211,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.53
 • اجرت ساخت : 23000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 55

نیم ست طلا

قیمت :1,549,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.63
 • اجرت ساخت : 23000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 58

نیم ست طلا

قیمت :1,499,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.32
 • اجرت ساخت : 23000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 59

حلقه ست

قیمت :1,195,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.73
 • اجرت ساخت : 69000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 57

حلقه ست

قیمت :1,323,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.02
 • اجرت ساخت : 77000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 62

سرویس با سنگ اتمی

قیمت :5,010,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 32.53
 • اجرت ساخت : 24000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 84

سرویس طلا مدل زیتونی

قیمت :7,458,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 48.48
 • اجرت ساخت : 17000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 82

سرویس اتمی ترک

قیمت :7,227,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 45.96
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 82