از
تا

این انگشتر طلا دست ساز می باشد. وزن سنگ ها کسر شده است.

گوشواره طلا و صدف گل دست ساز می باشد. وزن سنگ کسر شده است

وزن سنگ کسر شده است. این گوشواره طلا دست ساز می باشد

وزن ذکر شده مربوط به یک جفت گوشواره می باشد. این گوشواره طلا دست ساز می باشد

وزن ذکر شده مربوط به یک جفت گوشواره می باشد

وزن ذکر شده مربوط به یک جفت گوشواره می باشد

وزن ذکر شده مربوط به یک جفت گوشواره می باشد

وزن ذکر شده مربوط به یک جفت گوشواره می باشد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40