عکس فروشگاه

از
تا

این حلقه در عین سادگی زیبایی خاصی دارد و میتواند برای انگشتر نشان نامزدی گزینه مناسبی باشد(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن سنگ کسر شده سنگ اتمی(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

سایز انگشتر 56 می باشد وزن سنگ کسر شده سنگ اتمی

سایز انگشتر 56 می باشد سنگ ها اتمی می باشند و وزن سنگ ها کسر شده است

وزن هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه: 4.720 گرم وزن حلقه مردانه: 5.410 گرم

وزن هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه: 2.720 گرم وزن حلقه مردانه: 3.06 گرم

وزن هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه: 3.600 گرم وزن حلقه مردانه: 4.480 گرم(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه: 3.330 گرم وزن حلقه مردانه: 4.260 گرم(این محصول در ویترین ازدواج قرار دارد)

وزن هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه: 4.420 گرم وزن حلقه مردانه: 5.370 گرم

وزن هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه: 3.620 گرم وزن حلقه مردانه: 3.920 گرم

وزن هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه زنانه: 4.550 گرم وزن حلقه مردانه: 4.720 گرم

قیمت حدودی: 18,400,000 تومان

وزن و قیمت هر 2 حلقه باهم محاسبه شده است وزن حلقه مردانه: 6.27 گرم 44 عدد برلیان وزن حلقه زنانه: 5.79 گرم 44 عدد برلیان

قیمت حدودی: 10,300,000 تومان

وزن و قیمت هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه مردانه: 4.75 گرم 4 عدد برلیان وزن حلقه زنانه: 4.62 گرم 4 عدد برلیان

قیمت حدودی: 14,700,000 تومان

وزن و قیمت هر 2 کالا با هم محاسبه شده است وزن حلقه مردانه: 7.42 گرم 3 عدد برلیان قیمت:7.600.000 تومان وزن حلقه زنانه: 5.77 گرم 22 عدد برلیان قیمت: 7.100.000 تومان

قیمت حدودی: 10,050,000 تومان

وزن و قیمت هر 2 حلقه با هم محاسبه شده است وزن حلقه مردانه: 4.63 گرم 16 عدد برلیان قیمت: 5.150.000 تومان وزن حلقه زنانه: 4.32 گرم 16 عدد برلیان قیمت: 4.900.000 تومان

وزن و قیمت هر 2 حلقه باهم محاسبه شده است وزن حلقه مردانه: 6.83 گرم 10 سنگ قیمت: 7.000.000 تومان وزن حلقه زنانه: 6.81 گرم 52 سنگ قیمت: 9.000.000 تومان

قیمت حدودی: 14,900,000 تومان

وزن و قیمت هر 2 حلقه باهم محاسبه شده است وزن حلقه مردانه: 6.65 گرم قیمت: 7.700.000 تومان وزن حلقه زنانه: 6.1 گرم قیمت: 7.200.000 تومان

قیمت حدودی: 14,350,000 تومان

وزن و قیمت هر 2 حلقه باهم محاسبه شده است وزن حلقه مردانه:6.64 گرم قیمت: 7.400.000 تومان وزن حلقه زنانه: 6.09 گرم قیمت: 6.950.000 تومان

قیمت حدودی: 12,400,000 تومان

وزن و قیمت هر 2 کالا باهم محاسبه شده است وزن حلقه مردانه 6.09 گرم قیمت: 6.700.000 تومان وزن حلقه زنانه 4.98 گرم قیمت: 5.700.000 تومان

1 2 3 4