از
تا

قیمت سنگ وسط 25000 تومان و مهره ها نیز 25000 تومان این کالا قابل سفارش در سایز کوچکتر با وزن حداقل 0.600 سوت می باشد

قیمت آنلاین 1,880,000

نیم ست کریستال از 2 درصد تخفیف برخوردار است وزن بدون سنگ محاسبه شده است

وزن انگشتر طلا پایه جواهر نگین اتم اتریش‌‌ بدون وزن نگین محاسبه شده است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انگشتر پایه جواهر‌‌ نگین اتم اتریش‌‌

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر‌ نگین اتم اتریش‌‌

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر‌ نگین اتم اتریش‌‌‌‌

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر‌ نگین اتم اتریش‌‌‌‌

وزن انگشتر پایه جواهر نگین اتم اتریش‌‌ بدون محاسبه وزن سنگ می باشد ‌‌‌‌‌

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92